Klachtenprocedure

Uiteraard is het denkbaar dat u als ouder het niet eens bent met een maatregel over uw kind. Uiteraard is dan de eerste stap dat u in contact treedt met de schoolleiding en uw standpunt kenbaar maakt. We hopen allemaal dat het dan lukt om het probleem op te lossen. Als dat niet lukt, is het denkbaar dat een bemiddelaar of ‘een derde persoon’ wordt ingeschakeld. Dat kan bijvoorbeeld een van de onderwijsconsulenten zijn. De overheid heeft extra middelen hiervoor ter beschikking gesteld en via de site:www.onderwijsconsulenten.nlkunt u in contact komen met deze organisatie. De school zelf is voor de behandeling van klachten ook aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie. Deze commissie onderzoekt de klacht en beoordeelt of deze gegrond is. De klachtencommissie brengt advies uit aan het schoolbestuur en kan aan haar advies aanbevelingen verbinden.

Het kan ook zijn dat u het niet eens bent met een beslissing van de TAC van het Samenwerkingsverband. Het Samenwerkingsverband zelf heeft een adviescommissie van deskundigen samengesteld. Deze commissie adviseert over bezwaarschriften betreffende beslissingen van het 23 samenwerkingsverband over de toelaatbaarheid van leerlingen tot het speciaal onderwijs. Als u hiervan gebruik wenst te maken verzoeken wij u contact op te nemen met het Samenwerkingsverband.

Voor meer informatie over de landelijke klachtenregelingen in het kader van passend onderwijs verwijzen wij u naar de site: www.onderwijsgeschillen.nl/passend-onderwijs/