Visie

1. Leren Leren

Hierbij gaat het om het ontwikkelen van inzichten en vaardigheden die belangrijk zijn voor het verwerven en toepassen van kennis. In dat proces zijn taakgerichtheid, doorzettingsvermogen, het nemen van initiatieven en motivatie van groot belang. In feite draait het om een drang tot blijvend verder willen leren en ook plezier beleven aan het leren van nieuwe dingen. Daarbij is het uiteraard belangrijk dat je leerdoelen voor jezelf kunt formuleren en in staat bent een goede werkverdeling te maken in de tijd. Het accent ligt hierbij op het ontwikkelen van metacognitieve vaardigheden. De leerlingen moeten leren plannen, structureren, evalueren en kritisch naar hun eigen leerproces kijken. Dit kunnen werken volgens een plan krijgt vorm middels de taakbrief. Wekelijks evalueren de leerlingen op hun werkhouding en leerstofaanbod en formuleren zij hun aandachtspunt voor de daarop volgende week. Deze evaluatie wordt elke week in een één-op-één situatie met de leerkracht besproken. Voorts leren leerlingen dat zij verschillende leerstrategieën in kunnen zetten om informatie te verwerven en op te slaan, zodat later getoond kan worden wat geleerd is. Reflectie op het eigen leergedrag, het product en leerproces is hiervan een wezenlijk onderdeel. 

2. Leren denken

Hier gaat het om het ontwikkelen van en reflecteren op hogere denkvaardigheden door leerlingen. Er zijn verschillende denkvaardigheden te onderscheiden, zoals:

  • het analytisch denken, waarbij het draait om het bepalen van de verhoudingen van verschillende delen ten opzichte van elkaar of ten opzichte van het grotere geheel.

  • het creatief denken, waarbij het flexibel kunnen inspelen op omstandigheden om vindingrijkheid bij het ontdekken van nieuwe problemen en het oplossen ervan vraagt.

  • het kritisch denken, waarbij het gaat om het controleren van veronderstellingen en informatie en het gefundeerd kunnen vormen van een mening.

3. Leren (voor het) leven

Bij dit kerndoel gaat het om het ontwikkelen van kennis, houding en vaardigheden op het persoonlijke gebied. Inzicht in jezelf vormt de basis voor het leren leven. Een positief zelfconcept, weten wat je sterke en minder sterke kanten zijn en daar op een goede manier mee om kunnen gaan. Dit, door bijvoorbeeld gepaste doelen te stellen, opbouwende kritiek en de consequenties van je keuzes te accepteren. Het zijn voorwaarden om jezelf in de tijd te kunnen blijven ontwikkelen. Een goed inzicht in jezelf zorgt voor een betere afstemming van communicatie en relaties met anderen.